Játékszabály karácsonyi nyereményjáték

1. A játék neve: BirtOKOS Mobil Karácsonyi Nyereményjáték
A játék szervezője a NAK Telekommunikációs Kft.
A játék időtartama:
A játék kezdete: 2017. október 25. 0:00
A játék vége: 2017. december 20. 24:00
Sorsolás: 2017. december 22.

2. A játékban történő részvétel feltételei

A Játékban kizárólag a 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személyek („Játékos”) vehetnek részt. Nem vehetnek részt a játékban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a NAK Telekommunikációs Kft. alkalmazottai, megbízottai, illetve mindazon személyek, akik a játék lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A nyereményjátékban való részvétel alapfeltétele, a www.facebook.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook”) található „BirtOKOS” elnevezésű oldal (”profil”), a játék időtartama alatti kedvelése és követése (az ún. „like” alkalmazás útján).
A Játék időtartama alatt egy Játékos 1 (egy) db kedvelés illetve követés megtételére jogosult. A Szervező a nem valós adatokat megadó játékosokat kizárhatja a játékból.
A Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen valamely kitalált fantázianév alatt vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a különböző sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost

3. A Játék leírása

A Játékban a 2. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok, a www.facebook.hu domain alatti weboldalon található „BirtOKOS” elnevezésű oldal játék időtartama alatti kedvelésével, illetve követésével vehetnek részt.

4. Nyeremény

A Szervező egy darab Samsung T560 Galaxy Tab E 9.6 8GB készüléket sorsol ki a játékosok között.

5. Sorsolás

A nyertes (tartaléknyertes) meghatározása egy 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében történik meg. A Sorsolási Bizottság a véletlenszerűség elvének eleget téve, kézi húzással sorsolja ki a Játék nyertesét és az egy tartaléknyertest. A sorsolást megelőzően Sorsolási Bizottság vezetője a Facebook profil statisztikáiból, a Játék időtartama alatti új kedvelők névsorát tartalmazó táblázatot exportálja, a táblázatban szereplő neveket dokumentálja, és azt a húzásra előkészíti. A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező az alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a nyertes és a tartaléknyertesek nevét.
A tartaléknyertes Játékos abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes regisztrációja bármely okból érvénytelen, a nyertes a Játékból bármely okból kizárásra kerül/került, vagy a nyereményt az eredetileg megnyerő Játékos értesítés ellenére 30 naptári napon belül nem veszi át.
A nyertest a Szervező a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül értesíti a Facebook profilján keresztül. A nyereményeket pedig a sorsolást követő 30 naptári napon belül próbálja meg átadni. Sikertelen átadás esetén a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.
A Szervező a nyertes teljes nevét a lakhely (település) megjelölésével, valamint a nyereményátadás során készült hang-, valamint képfelvételeket a http://www.nak.hu/,a www.birtokosmosbil.hu, BirtOKOS Facebook, valamint a NAK Facebook oldalán is közzé teheti a sorsolást követően saját marketingtevékenysége céljából, időkorlátozás és külön díjazás nélkül. A Játékosok a Játékban való részvétellel beleegyeznek adataik fenti kezeléséhez.

6. Adózás és költségek

A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Vegyes rendelkezések

A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen játékszabályzatot.
A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyertes értesítésének, a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, a nyeremény átadásának illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékos mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
Az adatok kezelője a Szervező.
A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat kezelje.
Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 vagy ugyfelszolgalat@nak.hu. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat vagy a regisztráció során megadott adatai törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, úgy az akcióban a továbbiakban nem vehet részt, valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

SMS kontra MMS – melyik éri meg jobban?

smsAz MMS fogalmát kb. 15 évvel ezelőtt úgy definiálták, a továbbfejlesztett SMS. De mi is ez a két dolog valójában? Az SMS (Short Message Service), rövid szöveges üzenet, mely betűket és számokat tartalmazhat. Az MMS (Multimedia Messaging Service), multimédiás üzenet, mely tartalmazhat betűt, számot, hang illetve kép fájlt is. Míg az SMS korlátozott, maximum 160 karakter hosszú lehet, az MMS terjedelmére nincs korlát. Csupán az szükséges, hogy telefonunk MMS formátumú fájlok küldésére és fogadására alkalmas legyen, illetőleg legyen internet elérésünk, amennyiben ugyanis a fájl nem tekinthető meg az üzenet ablakban, böngészőben megnyitva elérhetővé válik.
Az okostelefonok és közösségi oldalak, csevegő alkalmazások elterjedése óta mind az SMS, mind az MMS üzenetek küldése vesztett népszerűségéből, azonban nem árt tisztában lennünk azzal, mennyit is fizetünk egy-egy ilyen elküldött üzenetért, ha a kommunikáció ezen fajtája mellett döntünk.
A három főbb szolgáltató adatait vizsgálva, hálózaton belül küldött 1 db MMS üzenet ára majdnem egyen értékű 2 db 160 karakteres SMS elküldésével. Azonban hálózaton kívülre küldött MMS már 2-3-szor többe kerül, mint egy 160 karakteres szöveges üzenet.
Pl. Telenor: SMS ára 19-40 Ft, míg az MMS alap csomagban: 141,5 Ft.
Telekom: SMS ára 19-35 Ft, MMS: 44-150 Ft
Vodafone: SMS ára 19-49 Ft, MMS: 50-150 FT

Így mindenképp érdemes megnéznünk terjedelmesebb üzenet küldés esetén, hogy partnerünk melyik hálózatot használja.