Játékszabály karácsonyi nyereményjáték

1. A játék neve: BirtOKOS Mobil Karácsonyi Nyereményjáték
A játék szervezője a NAK Telekommunikációs Kft.
A játék időtartama:
A játék kezdete: 2017. október 25. 0:00
A játék vége: 2017. december 20. 24:00
Sorsolás: 2017. december 22.

2. A játékban történő részvétel feltételei

A Játékban kizárólag a 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személyek („Játékos”) vehetnek részt. Nem vehetnek részt a játékban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a NAK Telekommunikációs Kft. alkalmazottai, megbízottai, illetve mindazon személyek, akik a játék lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A nyereményjátékban való részvétel alapfeltétele, a www.facebook.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook”) található „BirtOKOS” elnevezésű oldal (”profil”), a játék időtartama alatti kedvelése és követése (az ún. „like” alkalmazás útján).
A Játék időtartama alatt egy Játékos 1 (egy) db kedvelés illetve követés megtételére jogosult. A Szervező a nem valós adatokat megadó játékosokat kizárhatja a játékból.
A Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen valamely kitalált fantázianév alatt vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a különböző sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost

3. A Játék leírása

A Játékban a 2. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok, a www.facebook.hu domain alatti weboldalon található „BirtOKOS” elnevezésű oldal játék időtartama alatti kedvelésével, illetve követésével vehetnek részt.

4. Nyeremény

A Szervező egy darab Samsung T560 Galaxy Tab E 9.6 8GB készüléket sorsol ki a játékosok között.

5. Sorsolás

A nyertes (tartaléknyertes) meghatározása egy 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében történik meg. A Sorsolási Bizottság a véletlenszerűség elvének eleget téve, kézi húzással sorsolja ki a Játék nyertesét és az egy tartaléknyertest. A sorsolást megelőzően Sorsolási Bizottság vezetője a Facebook profil statisztikáiból, a Játék időtartama alatti új kedvelők névsorát tartalmazó táblázatot exportálja, a táblázatban szereplő neveket dokumentálja, és azt a húzásra előkészíti. A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező az alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a nyertes és a tartaléknyertesek nevét.
A tartaléknyertes Játékos abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes regisztrációja bármely okból érvénytelen, a nyertes a Játékból bármely okból kizárásra kerül/került, vagy a nyereményt az eredetileg megnyerő Játékos értesítés ellenére 30 naptári napon belül nem veszi át.
A nyertest a Szervező a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül értesíti a Facebook profilján keresztül. A nyereményeket pedig a sorsolást követő 30 naptári napon belül próbálja meg átadni. Sikertelen átadás esetén a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.
A Szervező a nyertes teljes nevét a lakhely (település) megjelölésével, valamint a nyereményátadás során készült hang-, valamint képfelvételeket a http://www.nak.hu/,a www.birtokosmosbil.hu, BirtOKOS Facebook, valamint a NAK Facebook oldalán is közzé teheti a sorsolást követően saját marketingtevékenysége céljából, időkorlátozás és külön díjazás nélkül. A Játékosok a Játékban való részvétellel beleegyeznek adataik fenti kezeléséhez.

6. Adózás és költségek

A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Vegyes rendelkezések

A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen játékszabályzatot.
A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyertes értesítésének, a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, a nyeremény átadásának illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékos mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
Az adatok kezelője a Szervező.
A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat kezelje.
Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 vagy ugyfelszolgalat@nak.hu. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat vagy a regisztráció során megadott adatai törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, úgy az akcióban a továbbiakban nem vehet részt, valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.